Kokybės politika

 • Kokybės standartas ISO 9001:2015

 • Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2015

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas ISO 45001:2018

 • Statybos projektų valdymo standartas

 • Asmens duomenų apsaugos politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

UAB ,,Eikos statyba” vadovybė, įgyvendindama įmonės paskirtį,  palaikydama strateginę kryptį ir planuodama veiksmus dėl rizikų bei galimybių, taip pat siekdama tenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrindama stabilų ir pelningą įmonės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, įsipareigoja:

 

 1. Gerinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.
 2. Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento reikalavimus ir lūkesčius, nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus.
 3. Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, elektros energiją, ekologiškai pažangias medžiagas, taikant taršos prevencijos priemones, siekiant sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai.
 4. Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimus, gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje ir įmonėje.
 5. Tobulinant procesų technologijas, vidinį komunikavimą ir bendradarbiavimą, siekti sklandaus, stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.
 6. Skatinti darbuotojų įtraukimą į kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos gerinimo procesą, bei remti darbuotojų iniciatyvą gerinant vadybos sistemą.
 7. Užtikrinti nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją.
 8. Sudaryti darbuotojams saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo bei apsaugos
 9. Sudaryti sąlygas darbuotojams ar jų atstovams konsultuotis bei dalyvauti kuriant planuojant, įgyvendinant, vertinant darbuotojų sveikatą ir saugą.
 10. Siekti nuolatinio rizikos mažinimo, vykdyti su darbu susijusių traumų ir susirgimų, profesinių ligų ir incidentų prevenciją,
 11. Gerinti darbo aplinką, mažinti avarijas ir pavojingus žmogui
 12. Išaiškinti šią politiką, kad butų suprasta ir įgyvendinama visų įmonės darbuotojų bei prieinama suinteresuotosioms šalims.